کد مناقصه : 1
عنوان آگهی مناقصه : این مناقصه تست است
تاریخ باز گشایی: 1396/4/12
نام روزنامه: این روزنامه تست است
تاریخ چاپ روزنامه: 1396/4/14
بهای خرید اسناد: 200,000 ریال
تاریخ خرید اسناد(حداکثر): 1396/4/14
نام بانک : این روزنامه تست است
شماره حساب : 02588565698525
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 100,000 ریال
تاریخ برگزاری : 1396/4/12
وضعیت : برگزار شده

توضیحات

این متن تست است

شرایط

این متن تست است